نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
محمدجواد چائیچی#دکتریشیمی تجزیهاستاد
(011) 35302386
Chaichi@umz.ac.ir
سلمان احمدی#دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
ناصر جعفری#دکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302351
N.Jafari@umz.ac.ir
سیدخلاق میرنیا#دکتریخاکشناسی / حفاظت آب و خاکدانشیار
(011) 35303100
S.Kmirnia@gmail.com
فاطمه کاردل *#دکتریعلوم محیط زیستاستادیار
(011) 35302438
F.Kardel@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه