نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
اباصلت حسین زاده کلاگر *#دکتریعلوم سلولی و مولکولیاستاد
(011) 35302452
Ahcolagar@umz.ac.ir
سلمان احمدی#دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
مجتبی محسنی#دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
مریم مهاجرانی#دکتریبیوشیمیدانشیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
مجید تفریحی#دکتریعلوم سلولی و مولکولیاستادیار
(011) 35302450
M.Tafrihi@umz.ac.ir
امید جزایری#دکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302458
O.Jazayeri@umz.ac.ir
فاطمه رودباری#دکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
باقر سیدعلی پور#دکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302405
B.Seyedalipour@umz.ac.ir
علی طراوتی#دکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
A.Taravati@umz.ac.ir
ملیحه سادات عطری#دکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302450
M.Atri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه