نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
اباصلت حسین زاده کلاگرEnدکتریعلوم سلولی و مولکولیاستاد
(011) 35302452
Ahcolagar@umz.ac.ir
سلمان احمدیEnدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
مجتبی محسنیEnدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
مریم مهاجرانی  *Enدکتریبیوشیمیدانشیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
مجید تفریحیEnدکتریعلوم سلولی و مولکولیاستادیار
(011) 35302450
M.Tafrihi@umz.ac.ir
امید جزایریEnدکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302450
O.Jazayeri@umz.ac.ir
فاطمه رودباریEnدکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
باقر سیدعلی پورEnدکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
B.Seyedalipour@umz.ac.ir
علی طراوتیEnدکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
A.Taravati@umz.ac.ir
ملیحه سادات عطریEnدکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302450
M.Atri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه