* بخش علوم سلولی و مولکولی

- آزمایشگاه بیوشیمی

- آزمایشگاه سلولی و مولکولی

- آزمایشگاه ژنتیک
 
- آزمایشگاه آموزشی
 
- اتاق تاریک
 
  

* بخش میکروبیولوژی


- آزمایشگاه میکروبیولوژی
 
- آزمایشگاه ویروس شناسی
 
- آزمایشگاه آماده‌سازی و اتوکلاو
 
- آزمایشگاه آموزشی