نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا نقی نژاددکتریسیستماتیک - اکولوژی گیاهیاستاد
(011) 35302459
A.Naqinezhad@umz.ac.ir
ناصر جعفریدکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302451
N.Jafari@umz.ac.ir
اکبر حاجی زاده مقدم *دکتریفیزیولوژی جانوریدانشیار
(011) 35302453
A.Hajizadeh@umz.ac.ir
آرمان محمودی اطاقوریدکتریسیستماتیک گیاهیدانشیار
(011) 35302454
Botany1347@ gmail.com
طاهره السادات آقاجان زادهدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302457
T.Aghajanzadeh@umz.ac.ir
پریسا داودیدکتریبیوسیستماتیک جانوریاستادیار
(011) 35302450
P.Davoodi@umz.ac.ir
صدیقه کلیجدکتریتکوین گیاهیاستادیار
(011) 35302456
S.Kelij@umz.ac.ir
فرشته میرمحمد رضاییدکتریتکوین جانوریاستادیار
(011) 35302450
Fereshteh.Mmrezaei@gmail.com
احسان نظیفیدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
E.Nazifi@umz.ac.ir
فرهاد ولی زادگاندکتریفیزیولوژی جانوریاستادیار
(011) 35302450
F.Valizadegan@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه