نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا نقی نژاد#دکتریسیستماتیک - اکولوژی گیاهیاستاد
(011) 35302459
A.Naqinezhad@umz.ac.ir
ناصر جعفری#دکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302451
N.Jafari@umz.ac.ir
اکبر حاجی زاده مقدم *#دکتریفیزیولوژی جانوریدانشیار
(011) 35302453
A.Hajizadeh@umz.ac.ir
آرمان محمودی اطاقوری#دکتریسیستماتیک گیاهیدانشیار
(011) 35302454
Botany1347@ gmail.com
طاهره السادات آقاجان زاده#دکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302457
T.Aghajanzadeh@umz.ac.ir
نجمه احمدیان#دکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
N.Ahmadian@umz.ac.ir
صدیقه کلیج#دکتریتکوین گیاهیاستادیار
(011) 35302456
S.Kelij@umz.ac.ir
فرشته میرمحمد رضایی#دکتریتکوین جانوریاستادیار
(011) 35302450
Fereshteh.Mmrezaei@gmail.com
احسان نظیفی#دکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
E.Nazifi@umz.ac.ir
فرهاد ولی زادگان#دکتریفیزیولوژی جانوریاستادیار
(011) 35302450
F.Valizadegan@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه