نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
ناصر جعفریEnدکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302451
N.Jafari@umz.ac.ir
اکبر حاجی زاده مقدم *Enدکتریفیزیولوژی جانوریدانشیار
(011) 35302453
A.Hajizadeh@umz.ac.ir
آرمان محمودی اطاقوریEnدکتریسیستماتیک گیاهیدانشیار
(011) 35302454
Botany1347@ gmail.com
علیرضا نقی نژادEnدکتریسیستماتیک - اکولوژی گیاهیدانشیار
(011) 35302459
A.Naqinezhad@umz.ac.ir
طاهره السادات آقاجان زادهEnدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
T.Aghajanzadeh@umz.ac.ir
نجمه احمدیانEnدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
N.Ahmadian@umz.ac.ir
صدیقه کلیجEnدکتریتکوین گیاهیاستادیار
(011) 35302456
S.Kelij@umz.ac.ir
فرشته میرمحمد رضاییEnدکتریتکوین جانوریاستادیار
(011) 35302450
Fereshteh.Mmrezaei@gmail.com
احسان نظیفیEnدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
E.Nazifi@umz.ac.ir
فرهاد ولی زادگانEnدکتریفیزیولوژی جانوریاستادیار
(011) 35302450
F.Valizadegan@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه