* بخش علوم گیاهی
 
- آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
 
- آزمایشگاه اکولوژی و تالوفیت
 
- آزمایشگاه تکوین گیاهی
 
- آزمایشگاه سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
 
- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 
- آزمایشگاه آموزشی
 
- هرباریوم
 
  
 * بخش علوم جانوری

- آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
 
- آزمایشگاه جانور شناسی
 
- آزمایشگاه بافت و جنین شناسی
 
- آزمایشگاه آموزشی
 
- اتاق حیوانات آزمایشگاهی