* کارشناسی
- زیست شناسی- علوم گیاهی
- زیست شناسی- علوم جانوری
 
 
* کارشناسی ارشد 
- علوم گیاهی- سیستماتیک اکولوژی 
- علوم جانوری- فیزیولوژی