نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علی بهاریEnدکترینانو تکنولوژیاستاد
(011) 35302495
A.Bahari@umz.ac.ir
کوروش نوذریEnدکتریکیهان شناسیاستاد
(011) 35302482
Knozari@umz.ac.ir
حسین میلانی مقدمEnدکتریماده چگالدانشیار
(011) 35302486
Milani@umz.ac.ir
علی اکبر آشکارانEnدکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302485
Ashkarran@umz.ac.ir
محمد اکبرزاده پاشاEnدکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302480
M.Akbarzadeh@umz.ac.ir
حبیب حمیدی نژادEnدکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302577
H.Hamidinezhad@umz.ac.ir
اکرم السادات سفیدگرEnدکتریکیهان شناسیاستادیار
(011) 35302480
A.Sefiedgar@umz.ac.ir
طاهره عزیزیEnدکتریکیهان شناسیاستادیار
(011) 35302480
T.Azizi@umz.ac.ir
سید نورالدین میرنیا *Enدکتریحالت جامداستادیار
(011) 35302484
Snmir@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه