* کارشناسی 
- فیزیک حالت جامد
 
 
* کارشناسی ارشد
 
- فیزیک حالت جامد
- گرانش و کیهان شناسی 
 

* دکتری 
- فیزیک حالت جامد
- گرانش و کیهان شناسی