نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا خصالی#دکتریاختر فیزیکاستاد
(011) 35302481
Khesali@umz.ac.ir
فرشاد صحبت زاده#دکتریاتمیاستاد
(011) 35302492
F.Sohbat@umz.ac.ir
سعید میرزانژاد#دکتریاتمیاستاد
(011) 35302483
Saeed@umz.ac.ir
تقی محسن پور *#دکتریاتمی و مولکولیدانشیار
(011) 35302480
Mohsenpour@umz.ac.ir
محسن نژاداصغر#دکتریاختر فیزیکدانشیار
(011) 35302480
Nejadasghar@umz.ac.ir
سیده خدیجه علوی#دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
K.Alavi@umz.ac.ir
امین قادی#دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
A.Ghadi@umz.ac.ir
سودابه نوری#دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
S.Nouri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه