نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا خصالیEnدکتریاختر فیزیکاستاد
(011) 35302481
Khesali@umz.ac.ir
فرشاد صحبت زادهEnدکتریاتمیاستاد
(011) 35302492
F.Sohbat@umz.ac.ir
سعید میرزانژادEnدکتریاتمیاستاد
(011) 35302483
Saeed@umz.ac.ir
محسن نژاداصغرEnدکتریاختر فیزیکدانشیار
(011) 35302480
Nejadasghar@umz.ac.ir
سیده خدیجه علویEnدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
K.Alavi@umz.ac.ir
امین قادیEnدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
A.Ghadi@umz.ac.ir
تقی محسن پور *Enدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
Mohsenpour@umz.ac.ir
سودابه نوریEnدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
S.Nouri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه