* کارشناسی 
- اتمی و مولکولی
 
 
* کارشناسی ارشد
 
- اتمی و مولکولی
- نجوم و اختر فیزیک
 

* دکتری 
- اتمی و مولکولی
- نجوم و اختر فیزیک