نام و نام خانوادگی   مدرک تحصیلی رشته مرتبه علمی ارتباط
محمدرضا پهلوانی # دکتری هسته ای استاد
(011) 35302489
M.Pahlavani@umz.ac.ir
جعفر صادقی # دکتری ذرات بنیادی استاد
(011) 35302493
J.Sadeghi@umz.ac.ir
محمد مهدوی # دکتری هسته ای استاد
(011) 35302491
M.Mahdavi@umz.ac.ir
امید ناصرقدسی * # دکتری هسته ای استاد
(011) 35302487
O.Nghodsi@umz.ac.ir
علی توفیقی نیاکی # دکتری ذرات بنیادی دانشیار
(011) 35302494
A.Tofighi@umz.ac.ir
سید محمد متولی # دکتری هسته ای دانشیار
(011) 35302480
Motavali@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه