نام و نام خانوادگی   مدرک تحصیلی رشته مرتبه علمی ارتباط
محمدرضا پهلوانی En دکتری هسته ای استاد
(011) 35302489
M.Pahlavani@umz.ac.ir
جعفر صادقی En دکتری ذرات بنیادی استاد
(011) 35302493
J.Sadeghi@umz.ac.ir
محمد مهدوی En دکتری هسته ای استاد
(011) 35302491
M.Mahdavi@umz.ac.ir
امید ناصرقدسی En دکتری هسته ای استاد
(011) 35302487
O.Nghodsi@umz.ac.ir
علی توفیقی نیاکی En دکتری ذرات بنیادی دانشیار
(011) 35302494
A.Tofighi@umz.ac.ir
سید محمد متولی * En دکتری هسته ای دانشیار
(011) 35302480
Motavali@umz.ac.ir
حسین رهبر En کارشناسی ارشد هسته ای مربی
(011) 35302488
H.Rahbar@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه