نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
اباصلت حسین زاده کلاگر *دکتریعلوم سلولی و مولکولیاستاد
(011) 35302452
Ahcolagar@umz.ac.ir
سلمان احمدیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
مجتبی محسنیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
مریم مهاجرانیدکتریبیوشیمیدانشیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
مجید تفریحیدکتریعلوم سلولی و مولکولیاستادیار
(011) 35302450
M.Tafrihi@umz.ac.ir
امید جزایریدکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302458
O.Jazayeri@umz.ac.ir
فاطمه رودباریدکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
باقر سیدعلی پوردکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302405
B.Seyedalipour@umz.ac.ir
علی طراوتیدکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
A.Taravati@umz.ac.ir
ملیحه سادات عطریدکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302450
M.Atri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه