* کارشناسی
- زیست شناسی- سلولی و مولکولی
- زیست شناسی- میکروبیولوژی
 

* کارشناسی ارشد
- علوم سلولی و مولکولی
- میکروبیولوژی
- بیوشیمی (در شرف تاسیس)
 

* دکتری
- علوم سلولی و مولکولی