نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا خصالیدکتریاختر فیزیکاستاد
(011) 35302481
Khesali@umz.ac.ir
فرشاد صحبت زادهدکتریاتمیاستاد
(011) 35302492
F.Sohbat@umz.ac.ir
سعید میرزانژاددکتریاتمیاستاد
(011) 35302483
Saeed@umz.ac.ir
تقی محسن پوردکتریاتمی و مولکولیدانشیار
(011) 35302480
Mohsenpour@umz.ac.ir
محسن نژاداصغردکتریاختر فیزیکدانشیار
(011) 35302480
Nejadasghar@umz.ac.ir
آذر خسرویدکتریاختر فیزیکاستادیار
(011) 35302480
A.Khosravi@umz.ac.ir
مائده قاسمی مطلقدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302488
Ma.Ghasemi@umz.ac.ir
امین قادیدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
A.Ghadi@umz.ac.ir
سودابه نوری *دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
S.Nouri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه