* کارشناسی 
- فیزیک هسته ای
- فیزیک
 
 
* کارشناسی ارشد
 
- فیزیک هسته ای
 

* دکتری 
- فیزیک هسته ای