رئیس دانشکده
شماره تماس : 2401 3530 (011)
پست الکترونیک :  motavali@umz.ac.ir
 
معاون پژوهشی دانشکده

آقای دکتر امید ناصر قدسی
شماره تماس : 2401 3530 (011)
پست الکترونیک :
o.nghodsi@umz.ac.ir
 
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
(شماره تماس : 2401 3530 (011
پست الکترونیک : Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
 

مدیر امور اداری دانشکده

آقای حسن برقی
شماره تماس : 2440 3530 (011)
پست الکترونیک :  Amirali565656@yahoo.com