برای دسترسی به آخرین نمونه فایل نگارش پیشنهاده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه کنید. 

English Porposal (Download)

Arabic Porposal (Download)