نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
اباصلت حسین زاده کلاگردکتریعلوم سلولی و مولکولیاستاد
(011) 35302452
Ahcolagar@umz.ac.ir
مریم مهاجرانیدکتریبیوشیمیدانشیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
امید جزایریدکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302455
O.Jazayeri@umz.ac.ir
ملیحه سادات عطریدکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
مجید تفریحیدکتریعلوم سلولی و مولکولیاستادیار
(011) 35302450
M.Tafrihi@umz.ac.ir
باقر سیدعلی پوردکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302405
B.Seyedalipour@umz.ac.ir
علی طراوتی *دکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
A.Taravati@umz.ac.ir
محمد کریمیاندکتریعلوم سلولی و ملکولیاستادیار
(011) 35302450
mdkarimian@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه