این گروه علاوه بر بهره برداری از آزمایشگاه های آموزشی مجهز در مجموعه علوم زیستی که برای دانشجویان کارشناسی و نیز آزمایشگاه تحقیقاتی عمومی به شرح زیر دارای 5 آزمایشگاه تحقیقاتی جداگانه برای سازماندهی فعالیت های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان محقق خود نیز است. این آزمایشگاه های تحقیقاتی شامل موارد زیر است.


 آزمایشگاه عمومی تحقیقاتی مجموعه علوم زیستی: دارای برخی از دستگاه های مهم از جمله فریزر 80- درجه سانتیگراد؛ سانتریفیوژهای مختلف (ساده و رومیزی و یخچالدار تحقیقاتی)؛ طیف سنجی نوری تحقیقاتی؛ انواع انکوباتور تحقیقاتی؛‌ هود ميکروبی ؛ ست کامل UV-Transilluminator همراه با مانيتور و پرينتر؛  منبع تغذيه الکتروفورز و سيستم های  ژل الکتروفورز و غیره می باشد.


 آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی 1 (با حوزه فعالیت: بررسی خواص زیستی ترکیبات گیاهان دارویی شمال ایران و نانوذرات فلزی سنتزی بوسیله این گیاهان و مطالعه ترکیبات زیستی فعال بوسیله حسگرهای شیمیایی)


 آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی 2 (با حوزه فعالیت: تولیدساختار های هیبریدی نانوکامپوزیتی در جهت تثبیت آنزیم ها و رویکردهای درمانی)


 آزمایشگاه تحقیقاتی بیوشیمی - نزیمولوژی (با حوزه فعالیت: اثر ترکیبات مختلف بر آنزیم های آنتی اکسیدان و بررسی پایداری حرارتی و بهبود ویژگی های سینتیکی و ساختاری آن با استفاده از جهش زایی هدفدار)


 آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی سلولی و مولکولی (با حوزه فعالیت: معرفی تکنيک های جديد آزمايشگاهی،  مارکرهای زيستی و مولکولی به عنوان ابزارهای پژوهشی کاربردی در پزشکی مولکولی و علوم زیستی)


 آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی سلولی و مولکولی2 - سلول های بنیادی (با حوزه فعالیت: کشت سلول های سرطانی و بررسی اثرات ضد سرطانی گیاهان بومی ایران)


 البته این گروه نیاز مبرم به آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی سلولی و مولکولی3 و تجهیزات لازم جهت کشت سلول های بنیادی دارد که در حال پیگیری و راه اندازی است.


 برخی از امکانات آزمایشگاه های تحقیقاتی فوق به شرح تصاویر  زیر نشان داده شدند: