نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
محمدجواد چائیچیدکتریشیمی تجزیهاستاد
(011) 35302386
Chaichi@umz.ac.ir
سلمان احمدیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
ناصر جعفریدکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302451
N.Jafari@umz.ac.ir
محمد رحمانیدکتریمنابع طبیعیاستادیار
(011) 35302450
M.Rahmani@umz.ac.ir
فاطمه کاردل *دکتریعلوم محیط زیستاستادیار
(011) 35302438
F.Kardel@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه