نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علی بهاریدکترینانو تکنولوژیاستاد
(011) 35302495
A.Bahari@umz.ac.ir
حسین میلانی مقدمدکتریماده چگالدانشیار
(011) 35302486
Milani@umz.ac.ir
علی اکبر آشکاراندکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302485
Ashkarran@umz.ac.ir
محمد اکبرزاده پاشا *دکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302480
M.Akbarzadeh@umz.ac.ir
محمد پورانوریدکتریماده چگالاستادیار
(011) 35302480
M.Pouranvari@umz.ac.ir
حبیب حمیدی نژاددکترینانو فیزیکاستادیار
(011) 35302577
H.Hamidinezhad@umz.ac.ir
سید نورالدین میرنیادکتریحالت جامداستادیار
(011) 35302484
Snmir@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه