نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
 سعید میرزانژاددکتریاتمی و مولکولیاستاد
(011) 35302483
Saeed@umz.ac.ir
 فرشاد صحبت زادهدکتریاتمی و ملکولیاستاد
(011) 35302492
F.Sohbat@umz.ac.ir
 تقی محسن پوردکتریاتمی و مولکولیدانشیار
(011) 35302480
Mohsenpour@umz.ac.ir
 امین قادیدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35305181
A.Ghadi@umz.ac.ir
 مائده قاسمی مطلقدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302488
Ma.Ghasemi@umz.ac.ir
 سودابه نوری جویباری *دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
S.Nouri@umz.ac.ir
  آرزو رشیدیدکتریاتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)استادیار
(011) 35302480
arezou.rashidi@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه