نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
سعید میرزانژاددکتریاتمی و مولکولیاستاد
(011) 35302483
Saeed@umz.ac.ir
فرشاد صحبت زادهدکتریاتمی و ملکولیاستاد
(011) 35302492
F.Sohbat@umz.ac.ir
تقی محسن پوردکتریاتمی و مولکولیدانشیار
(011) 35302480
Mohsenpour@umz.ac.ir
امین قادیدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
A.Ghadi@umz.ac.ir
مائده قاسمی مطلقدکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302488
Ma.Ghasemi@umz.ac.ir
سودابه نوری جویباری *دکتریاتمی و مولکولیاستادیار
(011) 35302480
S.Nouri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه