* امکانات و آزمایشگاه‌های گروه زیست شناسی
 

بخش علوم گیاهی

- آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

- آزمایشگاه اکولوژی و تالوفیت

- آزمایشگاه تکوین گیاهی

- آزمایشگاه سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

- آزمایشگاه آموزشی

- هرباریوم

 

بخش علوم جانوری

- آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

- آزمایشگاه جانور شناسی

- آزمایشگاه بافت و جنین شناسی
- آزمایشگاه آموزشی
- اتاق حیوانات آزمایشگاهی
 
 
* امکانات و آزمایشگاه‌های گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 

بخش علوم سلولی و مولکولی

- آزمایشگاه بیوشیمی

- آزمایشگاه سلولی و مولکولی

- آزمایشگاه ژنتیک

- آزمایشگاه آموزشی

- اتاق تاریک

 

بخش میکروبیولوژی

- آزمایشگاه میکروبیولوژی

- آزمایشگاه ویروس شناسی
- آزمایشگاه آماده‌سازی و اتوکلاو
- آزمایشگاه آموزشی