* امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی گروه فیزیک هسته ای
 
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای I  - کارشناسی
- آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ - کارشناسی ( در حال راه اندازی )
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته I - کارشناسی ارشد ( در حال راه اندازی )
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته II - کارشناسی ارشد ( در حال راه اندازی )
 
 
* امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی گروه فیزیک حالت جامد
 
آزمایشگاه نانوفناوری
- آزمایشگاه نانوالکترونیک
- آزمایشگاه الکترونیک مولکولی
- آزمایشگاه XRD
 
 
* امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 
- آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ، 2  و 3
- آزمایشگاه اپتیک
- آزمایشگاه فیزیک جدید
- آزمایشگاه فیزیک پلاسما
- آزمایشگاه حالت جامد
- آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
- آزمایشگاه لیزر ( در حال راه اندازی )