* پرسنل حوزه معاونت پژوهشی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر حبیب حمیدی نژاد

معاون پژوهشی

(011) 3530 2441

خانم سیده مریم فرح بخش

کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی

(011) 3530 2442

آقای مهدی رضاتبار

کارشناس امور رایانه و وب سایت دانشکده

(011) 3530 2442