* پرسنل حوزه معاونت پژوهشی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر سلمان احمدی اسب چین

معاون پژوهشی

(011) 3530 2441

خانم سیده مریم فرح بخش

کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی

(011) 3530 2445

آقای مهدی رضاتبار

کارشناس امور رایانه

(011) 3530 2442