* پرسنل حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر امید جزایری

معاون آموزشی و دانشجویی

(011) 3530 2401

آقای مسلم میدان سرایی

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی

(011) 3530 2445

آقای سید محمد میرزاده

کارشناس آموزشی گروه های فیزیک

(011) 3530 2412

آقای سید حامد علی نیا

کارشناس آموزشی گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2412

 آقای مهدی گرگانی  کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی (011) 3530 2445
آقای سید جلیل حسینی نتاج   بایگان آموزشی و مسئول تشکیل کلاس ها (011) 3530 2423 

آقای رشید نصرالله پور

کارشناس آزمایشگاه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم مولود باقری

کارشناس آزمایشگاه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم مریم بادبر

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426

خانم خدیجه دهقان

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426

خانم مهدیه مرادیان

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426