* پرسنل حوزه ریاست و اداری مالی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر سعید میرزانژاد

رئیس دانشکده

(011) 3530 2401

آقای محمد نصرپور

مسئول دفتر ریاست

(011) 3530 2401

آقای حسن برقی

مدیر امور اداری

(011) 3530 2440

آقای نورالله مهری

کارپرداز، حسابدار، سمعی بصری و روابط عمومی

(011) 3530 2442

آقای مصطفی نصرالهی

امین اموال

(011) 3530 2423

آقای محمد نصرپور

انباردار

(011) 3530 2448

آقای محمد رمضانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

آقای مهدی گرگانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای احمد دارپرین

خدمات ساختمان اداری

(011) 3530 2401

آقای صفر حیدری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم زهرا ذوالفقاری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم ریحانه روح الله پور

خدمات گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای رحيم عرب

خدمات آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2450