* پرسنل حوزه ریاست و اداری مالی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر سعید میرزانژاد

رئیس دانشکده

(011) 3530 2401

آقای محمد نصرپور

مسئول دفتر ریاست

(011) 3530 2401

آقای حسن برقی

مدیر امور اداری

(011) 3530 2440

آقای قاسم کلانتری

کارپرداز

(011) 3530 2423

آقای مهدی رضاتبار مسئول انبار و امین اموال (011) 3530 2442

آقای سیدجلیل حسینی نتاج

سمعی بصری

(011) 3530 2423

 آقای محمد نصرپور روابط عمومی  (011) 3530 2401

آقای سیدمحمد رمضانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

آقای علیرضا رضایی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

خانم زینب ابدی

خدمات ساختمان اداری

(011) 3530 2401

آقای صفر حیدری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

آقای محمدجواد گلعموپور

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم ریحانه روح الله پور

خدمات گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای جواد قلی نژاد

خدمات آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2450