* پرسنل حوزه ریاست و اداری مالی *

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر تقی محسن پور

رئیس دانشکده

(011) 3530 2401

آقای محمد نصرپور

مسئول دفتر ریاست

(011) 3530 2401

آقای حسن برقی

رئیس امور اداری

(011) 3530 2440

آقای مهدی گرگانی

کارپرداز

(011) 3530 2423

آقای رضا حسن زاده امین اموال (011) 3530 2423

آقای سیدجلیل حسینی نتاج

مسئول انبار و سمعی بصری

(011) 3530 2423

 آقای محمد نصرپور روابط عمومی  (011) 3530 2401

آقای سیدمحمد رمضانی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

آقای علیرضا رضایی

مسئول دفتر و برنامه ریز گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای محمدجواد گل‏ عموپور

خدمات ساختمان اداری

(011) 3530 2401

آقای صفر حیدری

خدمات گروه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم ریحانه روح الله پور

خدمات گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2450

آقای جواد قلی نژاد

خدمات آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2450