رئیس دانشکده
 
شماره تماس : 2401 3530 (011)
پست الکترونیک :  Mohsenpour@umz.ac.ir
 
 
معاون پژوهشی دانشکده

شماره تماس : 2441 3530 (011)
پست الکترونیک :  H.Hamidinezhad@umz.ac.ir
 
 
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
 
(شماره تماس : 2401 3530 (011
پست الکترونیک :  O.Jazayeri@umz.ac.ir
 
 

مدیر امور اداری دانشکده


آقای حسن برقی
 
شماره تماس : 2440 3530 (011)
پست الکترونیک :  Amirali565656@yahoo.com