نام و نام خانوادگیآغار مسئولیتخاتمه مسئولیتعکس
دکتر تقی محسن پور02 /05 /98تاکنون

دکتر سعید میرزانژاد05 /03 /9502 /05 /98

دکتر محمد مهدوی20 /03 /9405 /03 /95

دکتر ناصر جعفری31 /06 /9220 /03 /94

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر22 /04 /8931 /06 /92

دکتر یحیی طالبی رستمی09 /04 /8622 /04 /89

دکتر عباسعلی رستمی05 /04 /8509 /04 /86

دکتر جهانبخش رئوف24 /04 /8205 /04 /85

دکتر قاسم علیزاده افروزی11 /06 /7724 /04 /82
دکتر عباسعلی رستمی17 /05 /7411 /06 /77