نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
 اباصلت حسین زاده کلاگردکتریعلوم سلولی و مولکولیاستاد
(011) 35302452
Ahcolagar@umz.ac.ir
 مریم مهاجرانیدکتریبیوشیمیدانشیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
 امید جزایریدکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302455
O.Jazayeri@umz.ac.ir
 ملیحه سادات عطریدکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302455
M.Mohajerani@umz.ac.ir
 مجید تفریحیدکتریعلوم سلولی و مولکولیاستادیار
(011) 35302450
M.Tafrihi@umz.ac.ir
 باقر سیدعلی پوردکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302405
B.Seyedalipour@umz.ac.ir
 علی طراوتی *دکتریبیوشیمیاستادیار
(011) 35302450
A.Taravati@umz.ac.ir
 محمد کریمیاندکتریعلوم سلولی و ملکولیاستادیار
(011) 35302450
mdkarimian@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه