نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
 سلمان احمدیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
 مجتبی محسنی*دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
 فاطمه رودباریدکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه