نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
سلمان احمدیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
مجتبی محسنی*دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
امید جزایریدکتریژنتیکاستادیار
(011) 35302458
O.Jazayeri@umz.ac.ir
فاطمه رودباریدکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
ملیحه سادات عطریدکتریبیوفیزیکاستادیار
(011) 35302450
M.Atri@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه