* دوره کارشناسی:

 سرفصل دروس رشته میکروبیولوژی

 برنامه آموزشی دوره کارشناسی میکروبیولوژی


*دوره کارشناسی ارشد:

 سرفصل دروس رشته و گرایش‌های میکروبیولوژی

 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوژی