نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط

علیرضا خصالیدکتریاختر فیزیکاستاد
(011) 35302481
Khesali@umz.ac.ir
 کوروش نوذریدکتریکیهان‎شناسیاستاد
(011) 35302482
knozari@umz.ac.ir
 علی توفیقی نیاکیدکتریذرات بنیادیدانشیار
(011) 35302494
A.Tofighi@umz.ac.ir
 جعفر صادقیدکتریذرات بنیادیاستاد
(011) 35302493
J.Sadeghi@umz.ac.ir
 سعیده صادقیاندکتریذرات بنیادیاستادیار
(011) 35302480
s.sadeghian@umz.ac.ir
 محسن نژاداصغردکتریاختر فیزیکدانشیار
(011) 35302480
Nejadasghar@umz.ac.ir
 آذر خسرویدکتریاختر فیزیکاستادیار
(011) 35302480
A.Khosravi@umz.ac.ir
 اکرم السادات سفیدگردکتریکیهان‎شناسیاستادیار
(011) 35302480
a.sefiedgar@umz.ac.ir
 طاهره عزیزی *دکتریکیهان‎شناسیاستادیار
(011) 35302480
t.azizi@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه