- آزمایشگاه نانوفناوری
 
- آزمایشگاه نانوالکترونیک
 
- آزمایشگاه الکترونیک مولکولی
 
- آزمایشگاه XRD