* کارشناسی 
- فیزیک حالت جامد
- فیزیک
 
 
* کارشناسی ارشد
 
- فیزیک ماده چگال
- نانو فیزیک 
 

* دکتری 
- فیزیک ماده چگال