- آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ، 2  و 3
 
- آزمایشگاه اپتیک
 
- آزمایشگاه فیزیک جدید
 
- آزمایشگاه حالت جامد
 
- آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
 
- آزمایشگاه لیزر ( در حال راه اندازی )