نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته مرتبه علمی ارتباط
محمدرضا پهلوانی  دکتری هسته ای استاد
(011) 35302489
M.Pahlavani@umz.ac.ir
محمد مهدوی*  دکتری هسته ای استاد
(011) 35302491
M.Mahdavi@umz.ac.ir
امید ناصرقدسی   دکتری هسته ای استاد
(011) 35302487
O.Nghodsi@umz.ac.ir
  سید محمد متولی  دکتری هسته ای دانشیار
(011) 35302480
Motavali@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه