- آزمایشگاه فیزیک هسته ای I  - کارشناسی ( فعال )
 
- آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ - کارشناسی ( در حال راه اندازی )
 
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته I - کارشناسی ارشد ( فعال )
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته I - دکتری ( در حال راه اندازی )
 
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته II - کارشناسی ارشد ( فعال )
- آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته II - دکتری ( در حال راه اندازی )