* پرسنل حوزه معاونت پژوهشی *

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر امید ناصر قدسی

معاون پژوهشی

(011) 3530 2441

خانم سیده مریم فرح بخش

کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی

(011) 3530 2442