* پرسنل حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی *

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای دکتر سلمان احمدی اسب چین

معاون آموزشی و دانشجویی

(011) 3530 2401

 

آقای مسلم میدان سرایی

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی

(011) 3530 2445

آقای مصطفی ضیایی

کارشناس آموزشی گروه های فیزیک

(011) 3530 2412

خانم مریم حمیدی

کارشناس آموزشی گروه های زیست شناسی

(011) 3530 2412

 آقای رضا محمدپور  کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی (011) 3530 2445
آقای سید جلیل حسینی نتاج   بایگان آموزشی و مسئول تشکیل کلاس ها (011) 3530 2423 

آقای رشید نصرالله پور

کارشناس آزمایشگاه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم مولود باقری

کارشناس آزمایشگاه های فیزیک

(011) 3530 2480

خانم مریم بادبر

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426

خانم سارا دهقان

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426

خانم مهدیه مرادیان

کارشناس آزمایشگاه های زیست شناسی

(011) 3530 2426