بابلسر - خیابان شهید بهشتی - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه - کد پستی : 95447 - 47416
 
تلفن :  35302401 (011)
نمابر : 35342161 (011)