نام و نام خانوادگیآغار مسئولیتخاتمه مسئولیتعکس
دکتر سید محمد متولی
20.09.1400تا کنون

دکتر تقی محسن پور02.05.139820.09.1400

دکتر سعید میرزانژاد05.03.139502.05.1398

دکتر محمد مهدوی20.03.139405.03.1395

دکتر ناصر جعفری31.06.139220.03.1394

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر22.04.138931.06.1392

دکتر یحیی طالبی رستمی09.04.138622.04.1389

دکتر عباسعلی رستمی05.04.138509.04.1386

دکتر جهانبخش رئوف24.04.138205.04.1385

دکتر قاسم علیزاده افروزی11.06.137724.04.1382
دکتر عباسعلی رستمی17.05.137411.06.1377