گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران در سال 1379 با پذیرش دوره زیست شناسی- گرایش علوم گیاهی تشکیل شد سپس در مهر ماه 1385 دومین رشته کارشناسی یعنی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی را پذیرش نمود. پس از شکل گیري زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1388 ،دوره هاي کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، را در مهر ماه سال 1389؛ دوره کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی، را در مهر ماه سال 1393؛ و دوره دکتري رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، را در بهمن ماه سال 1391 راه اندازي نمود. 

این گروه هم اکنون در مجموعه علوم زیستی دانشگاه مازندران در کنار سه گروه میکروبیولوژي (با 5 عضو متخصص در رشته هاي میکروبیولوژي محیطی، مکیروبیولوژي صنعتی، ویروس شناسی، ژنتیک و بیوفیزیک)؛ زیست شناسی علوم جانوري (با 4 عضو متخصص در رشته هاي مختلف فیزیولوژي جانوري، تکوین جانوري، سیستماتیک جانوري) و گروه زیست شناسی علوم گیاهی (با 6 عضو متخصص در رشته هاي فیزیولوژي گیاهی، سیستماتیک گیاهی، و بوم شناسی گیاهی) مستقر و فعالیت دارد.  

از اهداف مهم گروه این است تا با برقراري ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات داخل و خارج سازمانی، بستري مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی فراهم نماید تا با جذب محققین جوان و با انگیزه به بخشی از دغدغه هاي کشور در پژوهشهاي بنیادي و کاربردي و تولید علم پاسخ دهد و نیز در آینده نزدیک به عنوان قطب آموزشی و پژوهشی در زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی کشور درآید. انشاء الله