نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
علیرضا نقی نژاددکتریسیستماتیک - اکولوژی گیاهیاستاد
(011) 35302459
A.Naqinezhad@umz.ac.ir
ناصر جعفری*دکتریاکولوژی محیط زیستدانشیار
(011) 35302451
N.Jafari@umz.ac.ir
 طاهره السادات آقاجان زادهدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302457
T.Aghajanzadeh@umz.ac.ir

صدیقه کلیجدکتریتکوین گیاهیاستادیار
(011) 35302456
S.Kelij@umz.ac.ir
احسان نظیفیدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
E.Nazifi@umz.ac.ir
 آرمان محمودی اطاقوریدکتریفیزیولوژی گیاهیاستادیار
(011) 35302450
Botany1347 @gmail .com
 
 * مدیر گروه