* کارشناسی
- زیست شناسی- سلولی و مولکولی
- زیست شناسی- میکروبیولوژی

 


* کارشناسی ارشد

- سیستماتیک و بوم شناسی
- فیزیولوژی گیاهی