نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط

اکبر حاجی زاده مقدم دکتریفیزیولوژی جانوریدانشیار
(011) 35302453
A.Hajizadeh@umz.ac.ir
پریسا داودی*دکتریبیوسیستماتیک جانوریاستادیار
(011) 35302450
P.Davoodi@umz.ac.ir
 فرشته میر محمد رضاییدکتریفیزیولوژی جانوریاستادیار
(011) 35302450
fereshteh.mmrezaei@umz.ac.ir
فرهاد ولی زادگاندکتریفیزیولوژی جانوریاستادیار
(011) 35302450
F.Valizadegan@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه