* کارشناسی
- زیست شناسی- سلولی و مولکولی
- زیست شناسی- میکروبیولوژی

 


* کارشناسی ارشد
- فیزیولوژی جانوری