نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیارتباط
سلمان احمدی*دکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302450
Sa.Ahmadi@umz.ac.ir
مجتبی محسنیدکتریمیکروبیولوژیدانشیار
(011) 35302497
M.Mohseni@umz.ac.ir
فاطمه رودباریدکتریویروس شناسیاستادیار
(011) 35302424
Roudbari@umz.ac.ir
 
 * مدیر گروه