* کارشناسی 
- فیزیک
 
 
* کارشناسی ارشد
 
- نجوم و اختر فیزیک
- کیهانشناسی
- ذرات بنیادی
 

* دکتری 
- گرانش و کیهانشناسی
- ذرات بنیادی و نظریه میدانها
- نجوم و اختر فیزیک